Regulament Concurs Poezie
Festivalul de Poezie Religioasă

 

(Concurs de creație literară)

 

 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE

 

ORGANIZATORI:

        FUNDAȚIA CUVÂNTUL CARE ZIDEȘTE cu sediul în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 3, care, în concordanță cu scopul declarat în statutul de organizare și funcționare, și anume acela de a promova valorile culturale și spirituale creștine și de a desfășura activități instructiv-educative, organizează anual, în parteneriat cu diferite instituții de învățământ, Festivalul – Concurs de Poezie Religioasă.


SCOP:

Festivalul - Concurs de Poezie Religioasă este un concurs de creație literară, în limba română, care își propune să descopere și să promoveze noi talente poetice.

De asemenea, prin organizarea acestui festival – concurs se urmărește cultivarea respectului copiilor și tinerilor pentru valorile culturale și promovarea valențelor educative ale religiei ortodoxe.

 

OBIECTIVE:

-         Stimularea creativității copiilor și tinerilor cu preocupări în domeniul religiei,

-         Realizarea unor schimburi de experiență între copii și tineri,

-       Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală. 

 

GRUP ȚINTĂ:

Festivalul - Concurs de Poezie Religioasă se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal din Oltenia.

         

TEMA CONCURSULUI:

Tema este stabilită, anual, de către organizatori și este anunțată la cercurile profesorilor, pe blogul Fundației Cuvântul care Zidește www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro sau prin e-mail.

 

SECŢIUNI:

Festivalul – Concurs de Poezie Religioasă se desfășoară online și are 3 secțiuni: Ciclul primar, Gimnaziu și Liceu.

 

REGULI DE PARTICIPARE:

Condiții de participare:

Festivalul - Concurs de Poezie Religioasă se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal.

Înscrierea în concurs presupune transmiterea unei poezii în limba română (minim 2 strofe la Secțiunea Ciclul Primar și minim 3 strofe la Secțiunile Gimnaziu și Liceu) / elev.

 

Transmiterea poeziilor: 

Fiecare participant va trimite o poezie pe adresa de e-mail fundatia.cuvantul@gmail.com.

În textul e-mailului se vor preciza numele participantului, școala, clasa, profesorul coordonator și secțiunea. 

 

DATE TEHNICE:

O poezie nu trebuie să depășească o pagină A4, să fie editată în Word, folosind diacritice, caracter 12, spațiul între rânduri de 1,5.

Poeziile trebuie să fie originale, realizate de concurenți, să se încadreze în tema stabilită și să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare.

 

JURIZARE ȘI PREMII:

Juriul este format din cel puțin 3 membrii. Membrii juriului sunt profesori de limba română, profesori de religie și preoți. Componența juriului poate fi modificată de la o ediție la alta.

Juriul desemnează poeziile câștigătoare, ținând cont de următoarele criterii de evaluare:

-         Încadrarea în tema concursului,

-         Creativitate și originalitate,

-         Claritate și corectitudine în exprimare,

-         Respectarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație.

Se vor acorda premiile I, II, și III pentru fiecare secțiune.

Câștigătorii sunt anunțați pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul înscrierii la Festivalul – Concurs de Poezie Religioasă organizat online de Fundația Cuvântul care Zidește, pentru respectarea Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date este necesar să completați formularul de CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL de mai jos:

 

 

CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru activitatea: Festivalul – Concurs de Poezie Religioasă 2020

 

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________________________________, e-mail ___________________________________, telefon ____________________, în calitate de părinte / tutore legal al elevului/elevei______________________________________________________, de la (numele instituției) ___________________________________________________________________, clasa ________, declar că am luat la cunoștință și sunt de acord cu cele prezentate mai jos:

Fundația Cuvântul care Zidește cu sediul în Craiova, strada Mitropolitul Firmilian, nr. 3, având C.I.F. 14160370, înființată în anul 2001, desfășoară activități instructiv – educative, cu scopul de  a promova valorile culturale și spirituale românești, în care sunt implicați copii și tineri.

 

              PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Fundația Cuvântul care Zidește administrează datele furnizate de dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

-          înscrierea elevilor în vederea participării la activitățile și concursurile organizate și desfășurate de Fundația Cuvântul care Zidește,

-          informarea privind participarea la activități, afișarea clasamentului (în cazul concursurilor) pe blogul fundației www.fundatiacuvantulcarezideste.blogspot.ro și eliberarea diplomelor,  

-          acordarea către fiecare profesor a dreptului și posibilității de a înscrie elevii la concurs.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate de Fundația Cuvântul care Zidește, sunt următoarele:

-          Nume și prenume minor / major, vârsta, clasa, școala, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului acordat de părinte / tutore / reprezentant legal în cazul minorilor

-          Nume și prenume părinte / tutore / reprezentant legal al minorului, telefon de contact, adresă de e-mail – în temeiul consimțământului.

Stocarea datelor se va face pe o perioadă determinată, conform legislației în vigoare, ulterior vor fi șterse.

Drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la intervenție / rectificare, dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

 

Subsemnatul______________________________________________, declar că am citit și am înțeles în totalitate aceast consimțământ, prin urmare accept să semnez din propria voință.

 

 

 

Data: _________________                             Nume și prenume _______________________________

 

 

                                                                                                     Semnătura _______________________


DISPOZIȚII FINALE:

Prin înscrierea la Festivalul - Concurs de Poezie Religioasă participanții au luat la cunoștință și sunt de acord cu prevederile prezentului regulament, iar câștigătorii dau Fundației Cuvântul care Zidește acordul pentru eventualitatea publicării creațiilor literare (poeziilor).

Toate modificările prezentului regulament, în cazul în care acestea apar, sunt anunțate în timp util participanților.

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu